Giá trị cốt lõi

CÔNG TY CHÚNG TÔI  RA ĐỜI VỚI SỨ MỆNH
Góp phần xây dựng và truyền bá thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên - Dãy núi Hoàng Liên Sơn (Đỉnh Fansypan) ở trong và ngoài nước.
Chúng tôi hoạt động và làm việc dựa trên 9 giá trị cốt lõi, mục tiêu của Công ty là hướng đến quyền lợi của khách hàng và nhân viên trong công ty
 
 • 1Công bằng
  Mọi quy định, quyết định cư xử của Công ty đều hướng tới xây dựng một môi trường làm việc công bằng, trong đó khuyến khích các hành vi tích cực, có lợi cho sự phát triển chung của Công ty, có lợi cho mỗi thành viên Công ty và hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực, không có lợi cho sự phát triển của Công ty cũng như các nhân viên Công ty.
 • 2Dân chủ (Chính sách cởi mở)
   Mọi cấp lãnh đạo của Công ty thực hiện chính sách cởi mở, cho phép bất cứ nhân viên nào cũng có thể bày tỏ mọi quan tâm, vấn đề, hoặc khiếu nại trực tiếp đến lãnh đạo cấp cao của Công ty.
  - Nhân viên có thể bày tỏ với cấp trên trực tiếp, nếu giải quyết các vấn đề thấy không thỏa mãn hoặc cấp trên đó là một phần của vấn đề thì nhân viên có thể gặp cấp cao hơn hoặc Tổng Giám đốc để khiếu nại.
  - Một nhân viên có thể gặp trực tiếp với bất kỳ cán bộ quản lý hay lãnh đạo nào để trao đổi sao cho vấn đề được giải quyết nhanh nhất.
  - Nghiêm cấm sự trả thù với bất kỳ nhân viên nào dám nói lên điều mà họ tin là đúng và trung thực.
 • 3Chuyên nghiệp:
  - Mỗi nhân viên và các phòng ban trong Công ty hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và làm việc đúng với các chức năng, bổn phận, nhiệm vụ được giao.
  - Mỗi phòng ban chức năng xây dựng quy trình tác nghiệp thuộc bộ phận mình quản lý và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng các quy định cho toàn Công ty. Mỗi loại công việc đã có quy trình, các nhân viên Công ty có trách nhiệm tuân thủ thực hiện.
 • 4Sáng tạo
  Mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong Công ty luôn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất các phương pháp làm việc, tiếp cận hiệu quả hơn.
 • 5Tiên phong
  Công ty, mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong Công ty luôn phấn đấu là người đi đầu, dám đi đầu và vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực công tác của mình.
 • 6Chính trực
  Công ty luôn đòi hỏi chính mình, các cổ đông, mọi nhân viên và các đối tác tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, không che giấu hoặc làm những việc mờ ám có thể phương hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên,...
 • 7Khách hàng là trọng tâm
  Mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều nhằm mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đánh giá và xem xét mọi việc dưới con mắt của khách hàng.
 • 8Tôn trọng con người
  Công ty cam kết  đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm, Công ty luôn coi yếu tố con người là hòn đá tảng cho sự thành công của mình và xác định đầu tư cho nhân sự luôn đi trước một bước.
 • 9Hợp tác
  Công ty luôn xác định hợp tác là xu thế của thời đại, sự hợp tác giữa Công ty và đối tác cũng như giữa các phòng ban và nhân viên với nhau là yếu tố sống còn cho sự lớn mạnh của Công ty.